Team

David Ray Profile

David Ray

Treasurer
Kazeem Kareem Profile

Kazeem Kareem

Secretary
Nwiloh Abigail Profile

Nwiloh Abigail

Historian
Mycah Pumphrey Profile

Mycah Pumphrey

Parliamentarian
Brittany Scott Profile

Brittany Scott

Vice-President
Kadija Salifu Profile

Kadija Salifu

President